Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mediationdesk, gevestigd en kantoorhoudende te Breda en Tilburg

Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Cliënt: de opdrachtgever van Mediationdesk
 2. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten, die Mediationdesk voor de uitvoering met de cliënt is overeengekomen. Het overeengekomen honorarium kan jaarlijks op de eerste dag van elk volgend kalenderjaar door Mediationdesk worden gewijzigd.
 3. Verschotten: de kosten die Mediationdesk in het belang van de opdracht maakt.

Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Opdracht:

  1. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door Mediationdesk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Mediationdesk slechts worden vertegenwoordigd door aan Mediationdesk verbonden mediators.
  2. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Mediationdesk d.w.z. dat de cliënt ermee instemt, dat Mediationdesk de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de aan het kantoor verbonden mediators of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Declaratie:

  1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd.
  2. Verrichte werkzaamheden zullen maandelijks en gespecificeerd in rekening worden gebracht.
  3. Indien de cliënt van mening is dat het honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliënt binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen wordt ervan uitgegaan dat de cliënt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en vervalt het recht op begroting door de rechtbank en/of een andere instantie.
  4. Mediationdesk is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
  5. In de zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

Betaling:

  1. Betaling van declaraties van Mediationdesk dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
  2. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Mediationdesk gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.
  3. Indien Mediationdesk invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering -met een minimum van 15% van het openstaande saldo- ten laste van de cliënt.
  4. Bij niet betaling van de door of in opdracht van Mediationdesk voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, is Mediationdesk gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van
   Mediationdesk voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Aansprakelijkheid:

  1. De aansprakelijkheid van Mediationdesk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  2.  Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk. Reikwijdte: Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Mediationdesk maar ook ten behoeve van de werknemers van Mediationdesk.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

  1. Op de tussen Mediationdesk en de cliënten gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Tenzij arbitrage of een bindend advies is overeengekomen, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter. Uitsluitend de rechtbank Breda is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen een werknemer van Mediationdesk en de cliënt. Alvorens een beroep op de rechter te doen, dienen de medewerker van Mediationdesk en de cliënt zich in te spannen om hun geschil in onderling overleg op te lossen.